Son Güncelleme: 01.04.2021

Gizlilik ve Çerez (Cookie) Politikamız

Bu Gizlilik ve Çerez (Cookie) Politikası MedyaMan tarafından yönetilen internet sitesi https://www.medyaman.com/ internet sitemiz vasıtası ile sunduğunuz kişisel verilerinizin, belirli türdeki teknik ve web tarama bilgilerinin internet sitemizde çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanma ve işlenme usullerini açıklar.

MedyaMan internet sitemiz üzerinden vermiş olduğunuz bilgilerin gizliliği, korunması ve ilgili diğer hususlarda cari kuralları belirtilen Gizlilik ve Çerez (Cookie) Politikamızı benimser.

MedyaMan, güvenliğinize önem verir ve bilgilerinizin saklanması konusunda şeffaf olmaya özen gösterir. Gizlilik Politikası ve Çerez (Cookie) Politikamız, ne tür kişisel verilerinizin toplandığı, bu bilgilerin nasıl kullanıldığı, bu bilgilerin kimlerle, ne şekilde ve hangi amaçla paylaşıldığı, kişisel verilerinize ilişkin haklarınızın neler olduğu ve bu haklarınızı nasıl kullanabildiğiniz hususunda genel bir çerçeve sağlar.

İnternet sitemizi kullanmadan ve/veya kişisel bilgilerinizi sunmadan önce bu Gizlilik ve Çerez (Cookie) Politikası sayfamızı okumanız önemlidir. Gizlilik Politikamızı onaylamanız veya onaylamadan internet sitemizi kullanmaya devam etmeniz halinde, aşağıda belirtilen sınırlar dahilinde, kişisel ve/veya kişisel olmayan verilerinizin işleneceğini, kaydedileceğini, yasal süreler veya MedyaMan’in ilan ettiği/edeceği süre boyunca saklanacağını ve muhafaza edileceğini, analiz edileceğini, sınıflandırılacağını, güncelleneceğini, aktarılacağını ve MedyaMan hizmetlerinin sunulabilmesi amacıyla, üçüncü kişi iş ortakları ve/veya danışmanlarına aktarılacağını bilirsiniz.

Kişisel Veri

Kişisel Veri sizi tanımlayan ya da sizi tanımlamak için kullanılabilecek her türlü bilgilerdir. İnternet sitemize gönderdiğiniz veya internet sitemiz vasıtasıyla topladığımız ve/veya erişilebilir formda sakladığımız ve kişisel veri kapsamına giren bilgiler bu Gizlilik Politikası ve Çerez (Cookie) Politikamız’a tabidir. Tarafınıza ait yukarıda belirtilen vasıtalarla elde ettiğimiz kişisel verileriniz internet sitemizi kullanan ziyaretçiler için adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, TC Kimlik Numaranız, adresiniz, çalıştığınız şirket ve pozisyon bilgileriniz, kurumsal hesaplar için şirket ünvanınız, fatura bilgileriniz, vergi dairesi adı ve numaranız, şirket adresiniz, kredi kartı numarası, son kullanma tarihi, hesap numarası gibi ödeme bilgileriniz, ve internet protokol (IP) adresiniz; internet sitemiz üzerinden iş başvurusunda bulunacak personel adayları için adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, ikamet adresiniz, eğitim ve çalışma bilgileriniz, mesleki deneyim bilgileriniz, özgeçmiş bilginiz, ön yazınız, çalışma izni bilginiz ve bizimle paylaşmayı seçtiğiniz diğer kişisel bilgilerinizdir.

Bu kapsamda, MedyaMan olarak kişisel verilerinizi 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 5. ve 6. maddelerinde belirtilen aşağıdaki hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktayız:

 • Gerekli olduğu durumlarda sizlerden aldığımız açık rızanız,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Sizlerle bir sözleşme ilişkisi kurmamız veya bu sözleşmeden kaynaklanan ifa yükümlülüğümüz ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sizlere ait kişisel verilerin islenmesinin gerekli olması,
 • Hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için verilerinizin işlenmesinin zorunlu olması,
 • Tarafınızca alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kişisel verilerinizin işlenmesinin zorunlu olması,
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla MedyaMan’in meşru menfaati

Kişisel Verilerin Toplanma ve İşlenme Yöntemleri

İnternet sitemizde veri alanlarına girdiğiniz kişisel bilgiler MedyaMan tarafından işlenir. Çeşitli konularda bilgi almak, MedyaMan programlarına kayıt olmak, MedyaMan ile irtibat kurmak, iş başvurusunda bulunmak veya anketlere yanıt vermek gibi amaçlarla internet sitemiz üzerinden bilgilerinizi gönderebilirsiniz.

Bunlara ek olarak MedyaMan, siz çevrimiçi olarak bilgi vermeseniz dahi internet sitemize yapmış olduğunuz ziyaretler hakkında bilgi toplar. Tarayıcı tipiniz, tarayıcı diliniz, işletim sisteminiz, internet protokol (IP) adresiniz, internet sitemizi ziyaret etmeden önce ve sonra ziyaret ettiğiniz sitelerin URL’leri, sizi internet sitemize götüren web aramanız, görüntülediğiniz web sayfaları, görüntülediğiniz reklamlar ve internet sitemizde tıkladığınız bağlantılar bahsi geçen bilgilere örnek olarak sayılabilir.

MedyaMan işlediği kişisel verileri, KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin gerekli kıldığı kapsamda veri sorumlusunun alması gereken yeterli tüm idari ve teknik tedbirleri alarak korur. Ek olarak, MedyaMan, kişisel verileriniz için ilgili mevzuat kapsamında gerekli olmayan ancak sosyal beklentilere uygun ek tedbirleri de alabilir.

Kişisel verilerinizi MedyaMan’e sağlayarak bu bilgilerin toplanmasına, aktarılmasına, depolanmasına ve dolayısıyla işlenmesine açıkça rıza gösterirsiniz. MedyaMan internet sitemize ziyaretçi olarak iletişim formları üzerinden sunduğunuz kişisel verilerinizi, sorularınıza yanıt vermek ve size etkin şekilde yardımcı olmak amacıyla kullanır. Buna ek olarak, internet sitemiz üzerinden satışa sunulan hizmetleri satın almanız aşamasında elde edilen kişisel verilleriniz ödeme işlemlerinizin gerçekleştirilmesi ve tarafınıza ilgili hizmetin tam olarak sunulması amacıyla, personel adayı olarak internetsitemiz üzerinden iş başvurusunda bulunmanız aşamasında elde edilen kişisel verileriniz ise iş başvurunuzun değerlendirilmesi ve işe alım süreçlerinde sonraki aşamalara geçilmesi amacıyla kullanılır.

MedyaMan çevrimiçi sunduğunuz kişisel verileri çevrimdışı sunduğunuz kişisel verileriniz ve/veya üçüncü kişilerden KVKK ve ilgili mevzuata uygun bir şekilde temin edilen verileriniz ile birleştirebilir. MedyaMan, bu birleştirilmiş kişisel verileri internet sitemizi daha iyi tasarlamak, bilgileri size iletmek, pazarlama ve araştırma faaliyetlerimizi geliştirmek ve diğer ticari işlemleri kolaylaştırmak amacıyla kullanır.

Gizliliğinizi korumak amacıyla, özellikle talep etmediğimiz bilgileri sunmayarak MedyaMan’in hakkınızda topladığı kişisel verilerin miktar ve türünü sınırlayabilirsiniz. Talep etmediğimiz halde tarafımızla paylaşmayı seçtiğiniz kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açık rızanız bulunduğunu kabul edersiniz. MedyaMan, her halükarda kişisel verilerinizi KVKK ve ilgili mevzuata uygun bir şekilde işleyecek ve verileriniz gizliliği ve güvenliğine azami seviyede önem verecektir.

MedyaMan, hizmetlerini pazarladığı ve/veya bir faaliyeti birlikte yürüttüğü yurt içinde bulunan üçüncü kişilerle kişisel verilerinizi paylaşabilir. MedyaMan iş faaliyetlerini yürütmek amacıyla yurt içinde bulunan irtibat kurduğu üçüncü kişilerle de bilgilerinizi paylaşabilir. MedyaMan kişisel verilerinizi yurt dışına aktarmamaktadır.

MedyaMan’in yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla (suçla mücadele ve devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi benzeri ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere MedyaMan’in yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlarda) kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile kişisel verileriniz paylaşılabilir.

Kişisel verileriniz MedyaMan tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak fiziki ve/veya elektronik ortamlarda toplanmakta ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerektirdiği süreler boyunca KVKK ile uyumlu olarak muhafaza edilmektedir.

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler

İnternet sitemiz vasıtasıyla sunduğunuz kişisel verilere sınırlı sayıda MedyaMan personeli erişir. Personellerimiz gizliliğin önemi, ziyaretçilerin verilerinin mevzuata uygun ve güvenli şekilde işlenmesi ve yönetilmesi konusunda eğitimlidir.

Kişisel verilerin korunması MedyaMan için büyük önem taşır. MedyaMan, kişisel verilere yetkisiz erişilmemesi ve/veya bu bilgilerin kaybolmaması, hatalı kullanılmaması, ifşa edilmemesi, değiştirilmemesi veya imha edilmemeleri için gerekli önlemleri alır.

MedyaMan, kişisel verilerinizin gizliliğinin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt eder. MedyaMan’in gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına rağmen, internet sitemize ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, MedyaMan bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alır.

Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri

MedyaMan tarafından tabi olduğumuz mevzuat hükümlerine uygun olarak elde edilen kişisel verilerinizin saklama ve imha sürelerinin tespitinde aşağıdaki ölçütlerden yararlanırız:

İlgili mevzuatta söz konusu kişisel verinin saklanmasına ilişkin olarak bir süre öngörülmüş ise bu süreye uyarız. Bir süre öngörülmemiş olması halinde kişisel verilerinizi en fazla 10 (on) yıl süreyle saklarız. Anılan sürenin sona ermesiyle, bu verileri saklamamızda herhangi bir meşru menfaatimiz yoksa, verileri ilgili mevzuata uygun şekilde imha ederiz ya da anonim hale getiririz. Eğer, örneğin elektronik ticaret mevzuatında olduğu gibi bu verileri belirli sürelerde/süresiz saklama yükümlülüğümüz varsa, imha sürelerinde bunları da dikkate alırız.

MedyaMan tarafından tabi olduğumuz mevzuata uygun olarak elde edilen kişisel veriler bu mevzuatta sayılan kişisel veri işleme amaçlarının ortadan kalkması halinde MedyaMan tarafından re’sen veya veri sahibinin başvurusu üzerine yine ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak imha edilecektir.

Çocukların Gizliliği

MedyaMan bilgisi dahilinde internet sitemizde çocuklardan (18 yaşından küçükler) kişisel veri toplamaz ve bu bilgileri kullanmaz. Çocukların MedyaMan ile irtibata geçmesine, internet sitemizi ziyaret etmesine ve/veya çevrimiçi veya çevrimdışı veri paylaşmalarına bilgimiz dahilinde izin vermeyiz.

KVKK’nın 11. Maddesi Doğrultusunda Haklarınız

MedyaMan’e ait resmi e-mail adresi [email protected] ve resmi telefon hattı olan 08503036293 numarası üzerinden ulaşmak suretiyle MedyaMan’e başvurarak, kişisel verilerinizin;

 • İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmiş ise bilgi talep etme,
 • İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Eksik ve/veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 • KVKK çerçevesinde silinmesini ve/veya yok edilmesini isteme,
 • Aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 • Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarda sayılan yasal haklarınızı kullanmanıza rağmen hizmet sözleşmesi, kayıt tutma yükümlüğümüz ve diğer yasal yükümlülüklerimiz kapsamında KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak belirli kişisel verilerinizi saklarız.

Çerez (Cookie) ve Diğer İzleme Teknolojilerinin Kullanımı

Çerez (Cookie), internet sitemizi ziyaret ettiğinizde bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza kaydedilen küçük metin dosyası veya bilgilerdir. MedyaMan, ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek için yasal yükümlülükleri çerçevesinde, bu Gizlilik ve Çerez (Cookie) Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplar, işler, üçüncü kişilerle paylaşır ve güvenli olarak saklar.

MedyaMan, internet sitemizdeki bir veri alanına girdikten sonra sıklıkla ziyaret ettiğiniz bölümler gibi kişisel verilerinizi çerez veya diğer teknolojiler sayesinde hatırlayabilir. Bu teknolojiler, daha iyi bir hizmet sunmamıza, ziyaretçi tercihlerine bağlı şekilde internet sitemizi kişiselleştirmemize, istatistik derlememize, eğilimleri analiz etmemize ve bu gibi amaçlarla internet sitemizi yönetmemize ve geliştirmemize izin vermeniz sizin için de kolaylık sağlar. İnternet sitemizin bazı bölümleri bu pasif bilgi toplama teknolojilerini kullanmadan çalışmayabilir.

Çerez Çeşitleri

İnternet sitemizde oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanırız. Oturum kimliği çerezi, tarayıcınızı kapattığınızda sona erer. Kalıcı çerez ise sabit diskinizde siz silinceye veya süreleri doluncaya kadar kalır. İnternet tarayıcınızın talimatlarını izleyerek kalıcı çerezleri kaldırabilir, hem oturum çerezlerini hem de kalıcı çerezleri reddedebilirsiniz.

Bazı internet tarayıcıları çerez ve diğer teknolojik izleme araçlarının kullanımını sınırlamanıza ve hatta engellemenize izin verir. Bu seçenekleri öğrenmek için internet tarayıcınızın sunduğu bilgilere göz atınız.

Kalıcı çerezleri ve/veya oturum çerezlerini reddetmeniz halinde, internet sitemizi kullanmaya devam edebilirsiniz. Fakat internet sitemizin tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı hale gelebilir.

Üçüncü Kişi Çerezleri

İş ortaklarımız, reklam platformları, sosyal medya platformları ile analitik bilgileri toplama hizmeti veren kişiler gibi üçüncü kişilerin cihazlarınıza çerez kaydetmelerine izin vermiş olabilirsiniz. Bu çerezler hakkında daha fazla bilgi edinmek için, lütfen bu üçüncü kişi kurum ve kuruluşların gizlilik politikalarını ve/veya çerez politikalarını inceleyiniz.

Gizlilik ve Çerez (Cookie) Politikası Güncellemeleri

Tüm ziyaretçiler, bu Gizlilik ve Çerez (Cookie) Politikası’nı okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Yasal mevzuatta sayılan istisnalar haricinde MedyaMan, bir ön bildirimde bulunmaksızın tek taraflı inisiyatifi ile bu Gizlilik ve Çerez (Cookie) Politikası’nı değiştirme hakkını saklı tutar. MedyaMan gizlilik uygulamalarının değişmesi halinde üst kısımdaki yürürlük tarihi vasıtasıyla sizi bilgilendirir.